Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads

Download denne side som pdf.

Bestyrelsen

FORMAND

Flemming Stignæs

mail: fstignaes@gmail.com 
telefon: : 29 93 84 38

NÆST. FORMAND

Jytte Kristensen

mail: prøvensvej6@gmail.com
telefon: : 23 45 28 50

KASSERER

Egon Nielsen

mail: egonpn@c.dk
telefon: : 29 22 21 90

SEKRETÆR

Lars Bielefeldt

mail: lars@alskoncert.dk 
telefon: : 40 26 00 77

BESTYRELSESMEDLEM

Ove Hognhøj

mail: ove.hegnhoj@gmail.com
telefon: 51 55 77 69

SUPLLEANT

Hanne Munk

mail: hannemp90@gmail.com 
telefon: : 60 11 70 87

SUPLLEANT

Ejvind Kjærgård

mail: ejkjniel@mail.tele.dk 
telefon: : 20 70 38 51

REP. STENBJERG FISKERI FORENING

Kristian Kristensen

mail: prøvensvej6@gmail.com 
telefon: : 23 30 84 31

REP. STENBJERG FISKERI FORENING

Erik Christensen

mail: prøvensvej6@gmail.com 
telefon: : 23 30 84 31

Vedtægter

§ 1 – Foreningens navn er: “Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads”. Foreningens hjemsted er Stenbjerg, Thy.

§2 – Foreningens formål er at virke for bevarelsen af Stenbjerg Landingsplads med dens nuværende spil, grej og øvrige faciliteter som et levende kulturmiljø.

§3 – Som medlem kan optages enhver, der går ind for foreningens formål.

§ 4 – Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5 – Den årlige generalforsamling holdes i Stenbjerg inden udgangen af April måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden.

1. Beretning fra bestyrelsen.
2. Aflæggelse af regnskab.
3. Valg af bestyrelsen.
4. Valg af revisor.
5. Aflæggelse af beretning for Stenbjerg Fonde.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Eventuelt.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

§ 6 – Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt mindst 25% af foreningens medlemmer skriftlig begærer dette med angivelse af dagsordnen.

§ 7 – Almindelige beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves dog vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Ethvert medlem kan afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på sine vegne.

§ 8 – På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer. To bestyrelsesmedlemmer og en suppleant er på valg i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant i ulige år.

Bestyrelsen tiltrædes endvidere af:

En repræsentant for Stenbjerg Fiskeriforening, udpeget af dennes bestyrelse, en repræsentant for matr.nr. 27 f. Stenbjerg Huse, ligeledes af bestyrelsen for Stenbjerg Fiskeriforening, en repræsentant for matr. nr 27 b, Stenbjerg Huse (ejeren eller udpeget af denne), en museumskyndig repræsentant udpeget af Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg, samt en byggesagkyndig repræsentant udpeget af bestyrelsen for selskabet for bygnings- og landskabskultur.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 9 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte et arbejdsudvalg på tre medlemmer af sin midte til varetagelse af de daglige forretninger.

Bestyrelsen udpeger blandt medlemmerne af bestyrelsen 2 medlemmer til bestyrelsen for Stenbjerg Fonden. Disse medlemmer fratræder i fondens bestyrelse, når foreningens bestyrelse beslutter det og/eller når de ikke længere er medlemmer af foreningens bestyrelse. Det påhviler foreningens bestyrelse umiddelbart i forbindelse medlemmets/medlemmernes fratræden af fondes bestyrelse at udpege det eller de nye medlemmer til fondens bestyrelse og samtidig at give Fondens bestyrelse meddelse herom.  

§ 10 – Foreningen tegnes af formanden sammen med et andet medlem af bestyrelsen. Ved køb eller salg af fast ejendom eller optagelse af lån tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§ 11 – Revisor for et år ad gangen vælges på den årlige generalforsamling.

§ 12 – Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 – Såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning, skal dens formue overgives til et dansk fond, der går ind for foreningens formål.